ขาดทุน หมายถึง

Apr 07

ขาดทุน หมายถึง

1. ส่วนหัวบรรทัดแรก เขียนชื่อ กิจการ บรรทัดที่ 2 เขียนว่างบกำไรขาดทุน บรรทัดที

อัตราผลตอบแทนที่ผู้ถือหุ้นได้รับจากการลงทุน


ขาดทุน หมายถึง

ตัวอย่างงบกำไรขาดทุนวิดีโอ ขาดทุน หมายถึง

พระราชดำรัส ขาดทุนคือกำไร

อ่านเกี่ยวกับ ขาดทุน หมายถึง

งบกำไรขาดทุน หมายถึง เป็นงบที่แสดงผลการดำเนินงานของกิจการค้าว่ามีกำไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิเท่าใด 

 งบดุล หมายถึง รายงานที่จัดทำขึ้น เพื่อแสดงให้ทราบถึงฐานะการเงินของบุคคลหรือ กิจการค้า ณ วันใดวันหนึ่งว่ามีสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของเป็นจำนวนเงินเท่าใด 

 วิธีการจัดทำงบกำไรขาดทุน ( แบบบัญชี )

1. ส่วนหัวบรรทัดแรก เขียนชื่อ กิจการ บรรทัดที่ 2 เขียนว่างบกำไรขาดทุน บรรทัดที

Source: http://mba.sorrawut.com/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_3_%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99


อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ขาดทุน หมายถึง

ขาดทุน หมายถึง

พระราชดำรัส ขาดทุนคือกำไร

วิดีโอ ขาดทุน หมายถึง วิธีการจัดทำงบกำไรขาดทุน ( แบบบัญชี )

ความสามารถในการทำกำไรจากสินทรัพย์

3. กำไรสุทธิ (ขาดทุนสุทธิ) หมายถึงส่วนที่เกิดจากรายได้ที่มากกว่าค่าใช้จ่ายในระยะรอบบัญชีนั้นๆแต่ถ้าหากค่าใช้จ่ายมากกว่ารายได้ก็ถือว่าขาดทุนสุทธินั้นเองเนื้อหาในบทนี้ เป็นเรื่องของค่าต่างๆที่เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพของกิจการ ซึ่งเป็นค่าที่ได้จากการคำนวณจากข้อมูลในงบการเงิน เช่น อัตราส่วนหมุนเวียน อัตรากำไรสุทธิ มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น

แก่นของบทนี้ อยู่ที่...

สรุปสูตรอัตราส่วนสภาพคล่อง

บ่งบอกความสามารถในการชำระหนี้สินหมุนเวียนของกิจการ

บ่งบอกความสามารถในการชำระหนี้สินหมุนเวียนของกิจการ โดยไม่ต้องขายสินค้าคงเหลือที่มีอยู่

อัตราส่วนประสิทธิภาพการใช้สินทรัพย์

ถ้ามีค่ามาก แสดงว่าสินค้ามีสภาพคล่องสูง ขายได้ง่าย

เมื่อขายสินค้าเป็นเงินเชื่อแล้วใช้เวลากี่วันจึงจะเก็บเงินได้

ประสิทธิภาพการใช้สินทรัพย์ถาวรเพื่อให้เกิดยอดขาย

ประสิทธิภาพการใช้สินทรัพย์ทั้งหมด เพื่อให้เกิดยอดขาย อัตราการหมุนของสินทรัพย์ทั้งสิ้น บอกว่ากิจการมีสินทรัพย์ทั้งสิ้นที่มช้ในการดำเนินงานมากเกินไปหรือไม่ ถ้าหากค่านี้ต่ำแสดงว่าการใช้สินทรัพย์ไม่มีประสิทธิภาพ หรือเป็นสินทรัพย์ไม่มีคุณภาพ ต้องตรวจสอบประสิทธิภาพของสินทรัพย์แต่ละประเภทเพื่อทราบสาเหตุที่แท้จริงต่อไป

อัตราส่วนการบริหารหนี้สิน

กิจการมีสินทรัพย์เป็นของเจ้าหนี้กี่เปอร์เซ็น

ความสามารถในการชำระดอกเบี้ยของธุรกิจ

ใช้วัดว่ากระแสเงินสดสามารถชำระค่าใช้จ่ายประจำได้เพียงไร

อัตราส่วนการทำกำไร

กำไรเป็นกี่ % ของยอดขาย

ใช้วัดความสามารถในการทำกำไร โดยไม่รวม ภาษีและดอกเบี้ยจ่าย

ความสามารถในการทำกำไรจากสินทรัพย์

อัตราผลตอบแทนที่ผู้ถือหุ้นได้รับจากการลงทุน

ROA กับ ROE ต่างกันที่

Source: http://www.vcharkarn.com/vblog/34848