จดทะเบียนผู้ส่งออก

Apr 15

จดทะเบียนผู้ส่งออก

(ข) การนำเงินไปหาประโยชน์โดยการฝากธนาคารหรือซื้อพันธบัตรหรือหลักทรัพย์2

3.2 ยื่นคำร้องขอมีบัตรประจำตัวผู้ส่งออก-นำเข้าสินค้าทั่วไป ที่สำนักบริการการค้าต่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ โดยใช้แบบพิมพ์และเอกสารประกอบดังนี้


จดทะเบียนผู้ส่งออก

ฉะนั้นเราไม่จำเป็นต้องเสียเงินโดยใช่เหตุเลยครับ �วิดีโอ จดทะเบียนผู้ส่งออก

สารคดีข้าวหอมมะลิไทย ตอนที่ 16 ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ส่งออกข้าวหอมมะลิไทย

อ่านเกี่ยวกับ จดทะเบียนผู้ส่งออก

การให้ บริการในราชอาณาจักรและได้มีการใช้บริการนั้นในต่างประเทศ ถือได้ว่าเป็นการให้บริการที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 77/2 แห่งประมวลรัษฎากร และถ้าการให้บริการดังกล่าวเข้าลักษณะเป็นการส่งออกบริการตามมาตรา 80/1(2) แห่งประมวลรัษฎากร ก็จะได้รับสิทธิเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0 ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ที่กำหนดไว้ในข้อ 2(1) ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 105) เรื่อง กำหนดประเภทหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข กรณีการให้บริการที่กระทำในราชอาณาจักรและได้มีการใช้บริการนั้นในต่าง ประเทศตามมาตรา 80/1(2) แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2543 สาระสำคัญคือ การให้บริการที่กระทำในราชอาณาจักรและได้มีการใช้บริการนั้นในต่างประเทศที่ จะได้รับสิทธิเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0 นั้น จะต้องเป็นกรณี "การให้บริการที่กระทำในราชอาณาจักรแก่ผู้รับบริการในต่างประเทศ และได้ส่งผลของการให้บริการนั้นไปใช้ในต่างประเทศทั้งหมด" เท่านั้น แต่ในทางปฏิบัตินั้นมักเกิดปัญหาขึ้นระหว่าง เจ้าพนักงานประเมินกับผู้ประกอบการที่มี หน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ในประเด็นการส่งออกบริการที่จะได้รับสิทธิเสียภาษีมูลค่าเพิ่มใน อัตราร้อยละ 0 ตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด ดังประเด็นปัญหาที่ได้สรุปเป็นกรณี ดังนี้

กรณีที่ 1 การส่งผลของการให้บริการไปใช้ในต่างประเทศทั้งหมดนั้นมีขอบเขตเพียงใด ซึ่งมีปัญหาเกี่ยวกับการตีความและมีผลกฎหมาย อย่างไร

กรณีที่ 2 ในการนำกฎหมายไปปรับใช้โดยเฉพาะกรณีที่การให้บริการในราชอาณาจักรแก่ผู้รับ บริการในต่างประเทศ และได้ส่งผลของการให้บริการนั้นไปใช้ในต่างประเทศทั้งหมด หากพิจารณาได้ว่าเป็นการส่งออกบริการที่จะได้รับสิทธิเสียภาษีมูลค่าเพิ่มใน อัตราร้อยละ 0 แล้ว จะต้องใช้หลักฐานอะไรบ้าง ในการนำมาแสดงต่อเจ้าพนักงานประเมินว่าได้มีการส่งผลของการให้บริการไปใช้ใน ต่างประเทศทั้งหมด

เนื่อง จากภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นภาษีที่จัดเก็บจากการบริโภค ผู้ที่รับภาระภาษีขั้นสุดท้าย ได้แก่ผู้บริโภค โดยที่ภาษีมูลค่าเพิ่มจัดเก็บจากกิจการ 3 ประเภท คือการขายสินค้าในราช-อาณาจักร การให้บริการในราชอาณาจักรและการนำเข้า ทั้งนี้ ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 77/2 แห่งประมวลรัษฎากร

บท ความนี้จึงขอนำเสนอเรื่องของการให้บริการในราชอาณาจักรและใช้บริการนั้นใน ต่างประเทศหรือการ "ส่งออกบริการ" และเพื่อให้เกิดความเข้าใจเนื้อหาในภาพรวมที่เกี่ยวข้องกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ผู้เขียนจึงลำดับหัวข้อการนำเสนอดังนี้

1. หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2. แนววินิจฉัยของกรมสรรพากร

3. ประเด็นปัญหาและบทวิเคราะห์

1. หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

1.1 ประมวลรัษฎากร

มาตรา 77/1(10) "บริการ" หมายความว่า การกระทำใดๆ อันอาจหาประโยชน์อันมีมูลค่า ซึ่งมิใช่เป็นการขายสินค้า และให้หมายความ รวมถึงการใช้บริการของตนเองไม่ว่าประการใดๆ แต่ทั้งนี้ไม่รวมถึง

(ก) การใช้บริการหรือการนำสินค้าไปใช้เพื่อประกอบกิจการของตนเองโดยตรงตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด1

(ข) การนำเงินไปหาประโยชน์โดยการฝากธนาคารหรือซื้อพันธบัตรหรือหลักทรัพย์2

Source: http://exportknow.blogspot.com/2010/03/blog-post_09.html


อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ จดทะเบียนผู้ส่งออก

จดทะเบียนผู้ส่งออก

สารคดีข้าวหอมมะลิไทย ตอนที่ 16 ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ส่งออกข้าวหอมมะลิไทย

วิดีโอ จดทะเบียนผู้ส่งออก(ก) การใช้บริการหรือการนำสินค้าไปใช้เพื่อประกอบกิจการของตนเองโดยตรงตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด1

3.1 ยื่นแบบแสดงความจำนงขอจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกกาแฟรับอนุญาต ที่กองการค้าสินค้าข้อตกลง กรมการค้าต่างประเทศ โดยกองการค้าสินค้าข้อตกลง จะออกหมายเลขประจำตัวผู้ส่งออกกาแฟรับอนุญาตให้ เพื่อใช้ในการขอรับใบอนุญาตส่งออกและหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้ากาแฟ โดยใช้แบบพิมพ์และเอกสารประกอบดังนี้

ถ้าเรามีทุนไม่มากนัก และมีเวลาพอสมควร ผมแนะนำให้ศึกษาจาก internet ก่อนเลยครับ มีคนใจดีทำไว้หมดแล้ว มีทั้งบทความ ทั้งวีดีโอ ตอนแรกผมก็ไปหาความรู้เรื่อง Forex ที่ Pantip อยู่พักนึง หลังจากนั้นก็ไปตามเวปบอร์ด แล้วก็กลุ่ม Facebook ศึกษาไปเรื่อยๆ1. ขอบเขตการควบคุม

"สินค้าเมล็ดกาแฟ" ตามพิกัดศุลกากรที่ 0901 หมายถึง สินค้ากาแฟจะคั่วหรือแยกคาเฟอีนออกหรือไม่ก็ตาม เปลือกและเยื่อของกาแฟ รวมทั้งของที่ใช้แทนกาแฟที่มีกาแฟผสมอยู่ ในอัตราส่วนเท่าใด ก็ตาม

2. คุณสมบัติของผู้ส่งออก

3. ขั้นตอนการขออนุญาตส่งออก

3.1 ยื่นแบบแสดงความจำนงขอจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกกาแฟรับอนุญาต ที่กองการค้าสินค้าข้อตกลง กรมการค้าต่างประเทศ โดยกองการค้าสินค้าข้อตกลง จะออกหมายเลขประจำตัวผู้ส่งออกกาแฟรับอนุญาตให้ เพื่อใช้ในการขอรับใบอนุญาตส่งออกและหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้ากาแฟ โดยใช้แบบพิมพ์และเอกสารประกอบดังนี้

3.2 ยื่นคำร้องขอมีบัตรประจำตัวผู้ส่งออก-นำเข้าสินค้าทั่วไป ที่สำนักบริการการค้าต่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ โดยใช้แบบพิมพ์และเอกสารประกอบดังนี้

Source: http://www.kiatchai.com/archives/1268