โลโก้ธนาคารต่างๆ

Apr 24

โลโก้ธนาคารต่างๆ

หมายเหตุ :             1. ท่านสามารถโอนเงินได้ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.30 น. ของทุกวันทำการ 2. รหัสผ่าน ใช้รหัสเดียวกับรหัส Log in เข้าสู่เว็บไซต์

หมายเหตุ: ปริมณฑล = สมุทรปราการ นนทบุรี และปทุมธานี


โลโก้ธนาคารต่างๆ

หลักการ ออกแบบโลโก้ หรือLogo นั้น เน้นความหมายของงานที่จะทำ แล้วหาสื่อมาเป็นตัวแทนอย่างเช่น ตัวอย่างของสายการบินไทย เป็นงานด้านการบริการ�วิดีโอ โลโก้ธนาคารต่างๆ

การใช้งาน KTB netbank : การเข้าสู่ระบบ

อ่านเกี่ยวกับ โลโก้ธนาคารต่างๆ

ท่านสามารถทำการโอนเงินจากบัญชีธนาคารของท่าน มายังบัญชีของบริษัทฯได้ โดยผ่านเว็บไซต์เคทีซีมิโก้  ทั้งนี้ท่านจะต้องยื่นเอกสารการสมัคร สามารถดาวน์โหลดเอกสารการสมัครใช้ได้ ดังนี้

เอกสารประกอบการสมัครมีดังนี้

หมายเหตุ : เอกสารทุกฉบับกรุณาเซ็นชื่อเหมือนกับที่เซ็นไว้กับธนาคาร

ส่งเอกสารทั้งหมดมาที่ บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด เลขที่ 287 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ 15 ฝ่ายปฎิบัติการหลักทรัพย์ ถ.สีลม บางรัก กทม.10500

ขั้นตอนการโอนเงิน E-Transfer Funds ผ่านเว็บไซต์ www.ktzmico.com มีวิธีการ ดังนี้

1.เข้าไปที่เว็บไซต์ www.ktzmico.com และ Log in เข้าสู่ระบบ

2.คลิกเข้าเมนูได้ 2 ช่องทาง ดังนี้      2.1) คลิกเมนู “บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์” และเลือก “โอนเงิน E-Transfer Funds” หรือ      2.2) คลิกเมนู “ทำธุรกรรมทางออนไลน์” และเลือก “โอนเงิน E-Transfer Funds”

3.เมื่อเข้าสู่หน้าโอนเงิน E-Transfer Funds แล้ว ให้คลิกที่โลโก้ธนาคารที่ท่านได้ทำการสมัครไว้

4.ระบบจะแสดงข้อมูลเลขที่บัญชีของท่าน ให้ท่านกรอกจำนวนเงินที่ต้องการโอน พร้อมทั้งใส่รหัสผ่าน เพื่อยืนยันรายการโอนเงิน

5.หลังจากท่านทำรายการโอนเงินเรียบร้อยแล้ว ยอดเงินฝากของท่านจะปรากฎที่วงเงินสำหรับซื้อขายหลักทรัพย์(Buying Limit)

หมายเหตุ :             1. ท่านสามารถโอนเงินได้ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.30 น. ของทุกวันทำการ 2. รหัสผ่าน ใช้รหัสเดียวกับรหัส Log in เข้าสู่เว็บไซต์

Source: https://www.americanexpress.com/thailand/th/cust_svce/payyourbill.shtml


อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ โลโก้ธนาคารต่างๆ

โลโก้ธนาคารต่างๆ

การใช้งาน KTB netbank : การเข้าสู่ระบบ

วิดีโอ โลโก้ธนาคารต่างๆ5.หลังจากท่านทำรายการโอนเงินเรียบร้อยแล้ว ยอดเงินฝากของท่านจะปรากฎที่วงเงินสำหรับซื้อขายหลักทรัพย์(Buying Limit)

ค่าธรรมเนียมในการชำระเงินผ่านช่องทางของธนาคารพาณิชย์ที่ร่วมรายการ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

สำหรับสัญลักษณ์ หรือLogoมาจากความตั้งใจ และได้ผ่านขบวนการทางด้านศิลปะต่างๆ โดยเริ่มตั้งแต่การวางรูปแบบ ความหมาย หน้าตา รูปลักษณ์ มีที่มา ที่ไป และอื่นๆ นั้น เช่น Logo ของสายการบินไทย ธนาคารกรุงเทพฯ ธนาคารกสิกร ธนาคารทหารไทย ฯลฯ ซึ่งจะอธิบายรายละเอียดความเป็นมาในภายหลัง สาเหตุของความจำเป็นที่จะต้องมี สัญลักษณ์ หรือLogo นั้นเป็นการเน้นดึงเอาจุดเด่นของสิ่งนั้นๆ ออกมานำเสนอ อธิบาย ความหมาย ใคร (Who) อะไร (What) อย่างไร (How) และลึกลงไปถึงเมื่อไหร่ (When) สู่สาธารณชนให้รับรู้ได้ง่ายยิ่งขึ้น1. การหักจากบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติ ( Direct Debit )

เป็นวิธีการชำระค่าใช้จ่ายที่อำนวยความสะดวกมากที่สุด ท่านเพียงแต่ตรวจสอบยอดค่าใช้จ่ายในใบเรียกเก็บเงินรายเดือนและยอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากให้เพียงพอต่อการหักบัญชีเท่านั้น โดยสังเกตุว่าในใบเรียกเก็บเงินรายเดือนจะระบุวันที่จะทำการหักค่าใช้จ่ายจากบัญชีธนาคารของท่าน ซึ่งโดยทั่วไปจะประมาณ 10 วันนับจากวันที่จัดทำใบเรียกเก็บเงิน ท่านสามารถติดต่อสมัครขอรับบริการอันแสนสะดวกนี้ได้ที่ แผนกบริการสมาชิกบัตร

โดยปกติ ธนาคารจะทำการหักยอดค่าใช้จ่ายจากบัญชีเงินฝากของท่านก่อนเวลาเปิดทำการ หากเงินในบัญชีของท่านในขณะนั้นไม่พอหักจ่ายและมีความจำเป็นต้องนำฝากเงินเพิ่มเติม กรุณาเผื่อเวลาสำหรับการเคลียริ่งเพื่อให้ทันกับวันที่ธนาคารทำการหักบัญชี ระยะเวลาดำเนินการของธนาคารสำหรับขั้นตอนการรับเงินฝาก ได้แก่

สำหรับเช็คต่างจังหวัดและการนำเงินเข้าบัญชีในรูปแบบอื่นๆ โปรดตรวจสอบได้กับทางธนาคารของท่าน

รายชื่อธนาคารหลักที่ให้บริการหักบัญชีเงินฝากผ่านธนาคาร

2 วิธี ในการสมัครรับบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ

1. สมัครรับบริการได้ที่แผนกบริการสมาชิกบัตร

2. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มบริการหักบัญชีีเงินฝากอัตโนมัติ กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนแล้วส่งกลับทางไปรษณีย์

บริษัทขอให้ท่านสมาชิกชำระค่าใช้จ่ายประจำเดือนตามวิธีที่ท่านใช้ต่อไปจนกว่าจะมีการแจ้งว่าจะมีการตัดบัญชีผ่านธนาคารในใบเรียกเก็บเงินประจำเดือนของท่าน

บัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส (PDF: 666 KB / 3 page)

บัตรเครดิต อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (PDF: 666 KB / 3 page)

เอกสารนี้อยู่ในรูปแบบไฟล์พีดีเอฟ ( .pdf ) ที่ต้องใช้ร่วมกับโปรแกรม Adobe Acrobat Reader. Acrobat และโลโก้ Acrobat เป็นเครื่องหมายการค้าของ Adobe System Incorporated

2. การชำระเงินผ่านช่องทางต่างๆ ของธนาคารพาณิชย์ที่ร่วมรายการ*

ในแต่ละเดือน ท่านจะได้รับใบชำระเงินผ่านธนาคารที่ส่งมาพร้อมกับใบเรียกเก็บเงินรายเดือน วิธีนี้จะเหมือนกับการใช้ใบนำฝากหรือใบฝากเงินเข้าบัญชีธนาคารโดยทั่วไป ท่านสามารถจ่ายเงินสดหรือเช็คแนบพร้อมกับใบชำระเงินสดผ่านธนาคารต่างๆ ทุกสาขา ดังนี้

ธนาคารจะให้ท่านลงนามรับรองในใบนำฝากของทางธนาคาร และมอบสำเนาให้ท่านเก็บไว้เป็นหลักฐานแสดงการชำระเงินเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต ยอดเงินที่ท่านชำระจะปรากฏในบัญชีบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส ภายใน 2 วันทำการหลังจากวันที่ท่านชำระ

ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม การชำระค่าใช้จ่ายผ่านธนาคารเพื่อชำระค่าใช้จ่ายไปที่ธนาคารที่ร่วมรายการข้างต้น

แบบฟอร์มชำระค่าใช้จ่ายผ่านธนาคาร (Express Settlement Service Form: ภาษาไทย) (PDF: 684 KB / 1 pages)

เอกสารนี้อยู่ในรูปแบบไฟล์พีดีเอฟ ( .pdf ) ที่ต้องใช้ร่วมกับโปรแกรม Adobe Acrobat Reader. Acrobat และโลโก้ Arcobat เป็นเครื่องหมายการค้าของ Adobe System Incorporated

* บริการนี้ใช้ได้เฉพาะผู้ที่ไม่ได้ใช้บริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ

ค่าธรรมเนียมในการชำระเงินผ่านช่องทางของธนาคารพาณิชย์ที่ร่วมรายการ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

หมายเหตุ: ปริมณฑล = สมุทรปราการ นนทบุรี และปทุมธานี

Source: http://www.ktzmico.com/th/member/helpManual19.aspx