ตราสัญลักษณ์ ธนาคารไทยพาณิชย์

Apr 17

ตราสัญลักษณ์ ธนาคารไทยพาณิชย์

5.  ตราสัญลักษณ์ Q-MARK กับ ISO หรือ มอก. • มอ ก. เป็นข้อกำหนดเกณฑ์คุณภาพของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ผลิตภัณฑ์ซึ่งผ่านการตรวจรับรองแล้วว่ามีคุณภาพมาตรฐานที่สำนักงานกำหนดจะ ได้รับอนุญาตให้แสดงเครื่องหมายมาตรฐาน ส่วนใหญ่จะมีมาตราส่วนกำหนดไว้สำหรับสินค้าหลักๆ ที่มีระดับความสำคัญกับภาคเศรษฐกิจ  สังคม และความปลอดภัย • ISO เป็นมาตรฐานระหว่างประเทศที่กำหนดโดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญของประเทศสมาชิกมา ร่วมกันจัดทำ ISO ฉบับที่มา

รายงานข่าว ระบุว่า เมื่อเวลาประมาณ 01.30 น.เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.คันนายาว ได้รับแจ้งเหตุ คนร้ายขว้างระเบิดใส่ตู้เอทีเอ็ม หน้าธนาคารไทยพานิชย์ สาขาถนนเลียบคลองสอง (ซาฟารีเวิลด์) ทำให้บริเวณตู้เอทีเอ็มบริเวณหน้าธนาคารดังกล่าวได้รับความเสียหาย จากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตำรวจ และเจ้าหน้าที่หน่วย EODอ่านต่อ


ตราสัญลักษณ์ ธนาคารไทยพาณิชย์

1.       พระบูชา หน้าตัก 9 นิ้ว สูง 24 นิ้ว เนื้อทองเหลืองรมดำวิดีโอ ตราสัญลักษณ์ ธนาคารไทยพาณิชย์

ทำป้ายบัญชีธนาคารแบบง่ายๆ ด้วยตนเอง

อ่านเกี่ยวกับ ตราสัญลักษณ์ ธนาคารไทยพาณิชย์

Details Hits: 8218

1. บทนำ  ด้วยความมุ่งมั่น และความพยายามของสามสถาบันของภาคเอกชน ในการที่จะสร้างผู้ประกอบการให้เป็นที่ยอมรับของสาธารณชน โดยมุ่งเน้นการสร้างจิตสำนึกของผู้ผลิต ผู้ค้า และผู้ให้บริการ ในการผลิตสินค้า และให้บริการที่ได้มาตรฐานและมีจริยธรรมในการทำธุรกิจต่อผู้บริโภคอันเป็น การสร้างความนิยมในสินค้าและบริการของผู้ประกอบการไทย  โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดย่อมให้ยั่งยืน  คณะ กรรมการร่วม สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย หรือ กกร.  จึงร่วมดำเนินงานโครงการตราสัญลักษณ์ Q-MARK  ใน การนี้ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ได้จดทะเบียนเครื่องหมายรับรอง “ตราสัญลักษณ์ Q-MARK”  ให้กับ กกร. เมื่อ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2547  ทะเบียนเลขที่ ร107 และ  ร108  ตั้งแต่ปี 2547  มีกิจการทั้งหมด จำนวน 68 ราย ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายตราสัญลักษณ์ Q-MARK  และมี 47 รายที่มีผลบังคับใช้ (ณ เดือนพฤศจิกายน 2551)

2. วัตถุประสงค์ของตราสัญลักษณ์ Q-MARK • เพื่อสร้างความเข้มแข็งและยกระดับความเชื่อมั่นในสินค้าและบริการของผู้ประกอบการไทย • เพื่อ ส่งเสริมให้ผู้ผลิตสินค้าและบริการเอาใจใส่ต่อการผลิตสินค้าและบริการของตน ให้เป็นไปตามมาตรฐาน มีคุณภาพตามฉลาก มีการจัดการอาชีวอนามัย ความปลอดภัย การจัดการสิ่งแวดล้อม และการประหยัดพลังงาน  • เพื่อส่งเสริมให้ผู้ ประกอบการมีความรับผิดชอบต่อลูกค้า/ผู้ใช้ และผู้บริโภค ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสังคม โดยใช้หลักธรรมาภิบาลในการประกอบการและบริหารจัดการธุรกิจอย่างมีจริยธรรม

3. ประเภทตราสัญลักษณ์ Q-MARK  3.1. การประเมินเพื่อให้ใช้ตราสัญลักษณ์ Q-MARK แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ  (1) ภาคการค้าและบริการ  (2) ภาคการผลิต  (3) ภาคบริการการเงินและการธนาคาร 3.2. การให้ใช้ตราสัญลักษณ์ Q-MARK แบ่งเป็น 3 กรณี คือ  กรณี 1:  ตราสัญลักษณ์ Q-MARK ที่ใช้ทั้งองค์กร  กรณี 2:  ตราสัญลักษณ์ Q-MARK ที่ใช้เฉพาะประเภทของสินค้า     หรือบริการ หรือบางสาขาของธุรกิจ  กรณี 3: ตราสัญลักษณ์ Q-MARK ที่ใช้เฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ได้    ผ่านการประเมิน  ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ • คุณภาพตรงตามคุณสมบัติที่ผู้ผลิตระบุ (Self-declaration) • คุณภาพตามมาตรฐานกลุ่มอุตสาหกรรม • คุณภาพตามมาตรฐานระหว่างประเทศ • คุณภาพตามมาตรฐานประเทศไทย

4. คุณสมบัติของตราสัญลักษณ์ Q-MARK   Q-MARK เป็นตราสัญลักษณ์ที่แสดงว่าได้มีการตรวจประเมินกิจการของ ผู้ผลิต ผู้ค้า  และผู้ให้บริการ ถึงความรับผิดชอบในการส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ  ตลอดจนการเอาใจใส่ต่อผู้บริโภคและมีจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ • ได้ ผ่านการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญแล้วว่าสินค้าและบริการ มีความน่าเชื่อถือ มีความปลอดภัย มีสมรรถนะ และมีคุณภาพตรงตามที่ผู้ผลิตระบุไว้ในฉลาก หรือตรงตามที่ผู้ผลิตอ้างอิงไว้     • ผู้ผลิต ผู้ค้า และผู้ให้บริการมีความรับผิดชอบในสินค้าและมีบริการหลังการขายที่ดี และมีจริยธรรมในการทำธุรกิจและรับผิดชอบต่อสังคม

5.  ตราสัญลักษณ์ Q-MARK กับ ISO หรือ มอก. • มอ ก. เป็นข้อกำหนดเกณฑ์คุณภาพของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ผลิตภัณฑ์ซึ่งผ่านการตรวจรับรองแล้วว่ามีคุณภาพมาตรฐานที่สำนักงานกำหนดจะ ได้รับอนุญาตให้แสดงเครื่องหมายมาตรฐาน ส่วนใหญ่จะมีมาตราส่วนกำหนดไว้สำหรับสินค้าหลักๆ ที่มีระดับความสำคัญกับภาคเศรษฐกิจ  สังคม และความปลอดภัย • ISO เป็นมาตรฐานระหว่างประเทศที่กำหนดโดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญของประเทศสมาชิกมา ร่วมกันจัดทำ ISO ฉบับที่มา

Source: http://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B9%8C


อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ตราสัญลักษณ์ ธนาคารไทยพาณิชย์

ตราสัญลักษณ์ ธนาคารไทยพาณิชย์

ทำป้ายบัญชีธนาคารแบบง่ายๆ ด้วยตนเอง

วิดีโอ ตราสัญลักษณ์ ธนาคารไทยพาณิชย์4. คุณสมบัติของตราสัญลักษณ์ Q-MARK   Q-MARK เป็นตราสัญลักษณ์ที่แสดงว่าได้มีการตรวจประเมินกิจการของ ผู้ผลิต ผู้ค้า  และผู้ให้บริการ ถึงความรับผิดชอบในการส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ  ตลอดจนการเอาใจใส่ต่อผู้บริโภคและมีจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ • ได้ ผ่านการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญแล้วว่าสินค้าและบริการ มีความน่าเชื่อถือ มีความปลอดภัย มีสมรรถนะ และมีคุณภาพตรงตามที่ผู้ผลิตระบุไว้ในฉลาก หรือตรงตามที่ผู้ผลิตอ้างอิงไว้     • ผู้ผลิต ผู้ค้า และผู้ให้บริการมีความรับผิดชอบในสินค้าและมีบริการหลังการขายที่ดี และมีจริยธรรมในการทำธุรกิจและรับผิดชอบต่อสังคม

สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

สำหรับพระพุทธรูปนาคปรกเป็นพระพุทธรูปที่มีความเชื่อว่ามีพุทธานุภาพในการปกปักรักษาคุ้มครองจากภยันตรายทั้งปวง โดยพระพุทธสัฏฐิสิริวัสสมงคล จำลองแบบมาจากพระพุทธรูปนาคปรก ปางมารวิชัย   (ภูมิสปรศมุทรา) สมัยศรีวิชัย พุทธศักราช 1726 โดยจัดสร้าง 5 แบบ ได้แก่ธนาคารไทยพานิชย์ -- ข่าวธนาคารไทยพานิชย์ข่าวธนาคารไทยพานิชย์ เสาร์ที่ 3 ธ.ค. 2016ธนาคารไทยพานิชย์จัดชิงชนะเลิศแข่งขันวาดภาพระบายสี กล้าใหม่...ใฝ่รู้ ปีที่11

หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- เสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2559

คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม กรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม ธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นประธานเปิดการแข่งขันวาดภาพระบายสีรอบชิงชนะเลิศ ระดับประถมศึกษา ในโครงการ "กล้าใหม่...ใฝ่รู้" ปีที่ 11 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเยาวชน โดยมี อ.อำมฤทธิ์ ชูสุวรรณ คณบดี คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร และอารยาอ่านต่อ

ข่าวธนาคารไทยพานิชย์ อังคารที่ 24 พ.ค. 2016ลูกค้า mPAY ผูกบัญชี SCB ได้ง่ายๆ บนมือถือ พร้อมใช้งานได้ทันที!

เอไอเอส เอ็มเปย์ (AIS mPAY) ดิจิทัลมันนี่ที่ใครๆ ก็ใช้ได้ อำนวยความสะดวกให้ลูกค้าที่ใช้บัญชีธนาคารไทยพานิชย์ สามารถผูกบัญชีธนาคารผ่านแอปพลิชั่น mPAY ได้ง่ายๆ เพียงใช้บัตร ATM และโทรศัพท์มือถือก็สามารถผูกบัญชี พร้อมใช้งานได้ทันที พิเศษ! สมัครผูกบัญชีวันนี้ – 31 ก.ค.59 รับสิทธิพิเศษ 2 ต่อ ต่อที่ 1 รับไปเลย 100 บาทอ่านต่อ

ข่าวธนาคารไทยพานิชย์ จันทร์ที่ 25 ม.ค. 2016ไฟไหม้'โชตนาพลาซ่า'เชียงใหม่วอด

หนังสือพิมพ์บ้านเมือง -- จันทร์ที่ 25 มกราคม 2559

เมื่อเวลา 22.20 น. วันที่ 23 ม.ค.59 ผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีเหตุเพลิงไหม้ที่โชตนาพลาซ่า บนถนนโชตตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ฝั่งตรงข้ามกับธนาคารไทยพานิชย์ สาขาโชตนา และใกล้กับสถานีขนส่งช้างเผือก พบเจ้าหน้าที่ดับเพลิงของเทศบาลนครเชียงใหม่และเจ้าหน้าที่สนธิกำลังเข้าร่วมช่วยกันดับเพลิงอ่านต่อ

ข่าวธนาคารไทยพานิชย์ จันทร์ที่ 19 ต.ค. 2015ระเบียงกีฬา: งานใหญ่

หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- จันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2558

นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ นายกลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย เป็นประธานแถลงข่าวการแข่งขันเทนนิส "ปาร์ค 24 เอทีเอฟ ยู 14 เซอร์กิต 2015" และ "ปาร์ค 24 ไอทีเอฟ เอเชี่ยน ซีเนียร์ โอเพ่น 2015" โดยมี ธงชัย บุศราพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พราวด์เรสซิเดนซ์ จำกัด และ น.ส.กมลชนก จะโนภาษ ผจก.ภาพลักษณ์องค์กร ธนาคารไทยพานิชย์อ่านต่อ

ข่าวธนาคารไทยพานิชย์ อังคารที่ 14 ก.ค. 2015Gossip News: หุ้นไอพีโอของ BRได้รับความสนใจจากนักลงทุนอย่างสูง

คุณวีณา เลิศนิมิตร ผู้บริหารธนาคารไทยพานิชย์ และตัวแทนของ บล.ไทยพาณิชย์ แกนนำการจัดจำน่ายหุ้นไอพีโอของ บมจ. บางกอกแร้นช์ (BR) กล่าวว่า "หุ้นไอพีโอของ BRได้รับความสนใจจากนักลงทุนอย่างสูง โดยในการจัดทำบุคบิลดิง (Book Building) กลุ่มนักลงทุนสถาบันให้ความสนใจมากกว่า ปริมาณที่จัดสรรไว้ให้ถึง 5 เท่า เนื่องจาก BR เป็นอ่านต่อ

ข่าวธนาคารไทยพานิชย์ พุธที่ 28 ม.ค. 2015มือมืดงัดตู้เอทีเอ็มหวังร่ำรวยทางลัดกินแห้วไม่ได้เงิน

หนังสือพิมพ์บ้านเมือง -- พุธที่ 28 มกราคม 2558

ปทุมธานี/ เกิดเหตุคนร้ายแอบโจรกรรมตู้เอทีเอ็มของธนาคารกลางดึก แต่โชคดีคนร้ายไม่สามารถเอาเงินในตู้ไปได้ แค่หน้าตู้ได้รับความเสียหายเท่านั้น เหตุการณ์รายนี้ทางศูนย์วิทยุ 191 ปทุมธานี ได้รับแจ้งจากชาวบ้านที่มากดเงินว่า ตู้ ATM ธนาคารไทยพานิชย์ ข้างร้านสตางค์ ไอเดีย มินิมาร์ท ซอยรังสิต นครนายก 40 ถนนเลียบคลองสองอ่านต่อ

ข่าวธนาคารไทยพานิชย์ ศุกร์ที่ 21 ก.พ. 2014คนร้ายขว้างระเบิดสังหารหน้าแบงก์ไทยพาณิชย์สาขาซาฟารีเวิลด์

สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

รายงานข่าว ระบุว่า เมื่อเวลาประมาณ 01.30 น.เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.คันนายาว ได้รับแจ้งเหตุ คนร้ายขว้างระเบิดใส่ตู้เอทีเอ็ม หน้าธนาคารไทยพานิชย์ สาขาถนนเลียบคลองสอง (ซาฟารีเวิลด์) ทำให้บริเวณตู้เอทีเอ็มบริเวณหน้าธนาคารดังกล่าวได้รับความเสียหาย จากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตำรวจ และเจ้าหน้าที่หน่วย EODอ่านต่อ

ข่าวธนาคารไทยพานิชย์ ศุกร์ที่ 14 มิ.ย. 2013ไทยพาณิชย์ร่วมกับม.ศิลปากรส่งเสริมศิลปินรุ่นใหม่แสดงนวัตกรรมทางควา

Source: http://www.jsccib.org/cms/q-mark